W przypadku domów mobilnych i letniskowych o powierzchni do 35 m2, pozwolenie na budowę zazwyczaj nie jest wymagane. Co w przypadku budowy domu powyżej 35 m2? Jeśli powierzchnia domu przekroczy 35m2 to przepisy budowlane zaczynają obowiązywać. Projekt będzie wymagał pozwolenia i przejścia przez całą procedurę związaną z budową. Sugerujemy, aby każdorazowo skonsultować postawienie domu z właściwym Starostwem Powiatowym.

Jak wygląda proces załatwiania formalności? Napiszemy pokrótce, jak to wygląda w kilku krokach.
Ze względu na czasochłonny proces zebrania wszystkich potrzebnych dokumentów, warto rozpocząć załatwianie formalności dużo wcześniej.

1. Należy uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub gdy nasza działka nie jest objęta MPZP – należy złożyć w urzędzie wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ) .

Kto wydaje MPZP i WZ?
-wójt (w gminach wiejskich)
– burmistrz (w gminach miejsko-wiejskich i miejskich)
– prezydent miasta (w miastach liczących od 100 tys. mieszkańców)

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy trwa zazwyczaj od 14 do 30 dni. W przypadku działki która jest objęta MPZP, trwa to znacznie krócej.

2. Geodeta musi wykonać aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500. Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa – niezbędna do wykonania projektu budowlanego w Polsce. Na tę mapę architekt naniesie obrys waszego domu. Zaleca się także wykonanie badań geotechnicznych, które sprawdzą poziom wód gruntowych i nośność gruntu.

3. Gotowy projekt architektoniczno–budowlany

Wydawany jest w czterech egzemplarzach. Jeden ma zostać w urzędzie, drugi należy dostarczyć do organu nadzoru budowlanego. Pozostałe dwa egzemplarze zostają u inwestora. Jeden możemy zostawić dla siebie, a drugi udostępnić kierownikowi budowy.

4. Dostosowywanie projektu do działki.
Gotowy projekt jest dostosowywany do warunków terenowych. Wykonywanie ewentualnych zmian w projekcie jest wykonywane na życzenie inwestora przez uprawnionego architekta. Adaptacja projektu do działki to najważniejszy etap zmierzający do pozwolenia na budowę.

5. Uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów (energii elektrycznej, gazu, wody, zapewnienia odbioru ścieków i odpadów stałych)

Architekt adaptujący przygotowuje odpowiednią dokumentację do ZUDP (Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej). Ich opinia to jeden z najważniejszych dokumentów.

6. Składanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wypełniając formularz urzędowy (dostępny w urzędzie lub na stronach internetowych) w terminie obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy. We wniosku należy wskazać inwestora, rodzaj inwestycji (np. dom mobilny), adres miejsca budowy oraz oznaczenie nieruchomości (obręb ewidencyjny, numer działki).

Do wniosku o pozwolenie na budowę, należy dołączyć:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem architekta adaptującego o przynależności do izby samorządu zawodowego aktualnym na dzień opracowania projektu,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich, warunki techniczne dostawy mediów.

Pozwolenie na budowę wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przez starostę.
Jeśli spełnisz wszystkie powyższe wymagania, organ właściwy nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja wydawana jest w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! 🙂 Wystarczy, że wypełnisz formularz na naszej stronie. Aby wypełnić formularz – kliknij w ten link: https://europacampers.pl/kontakt/

Tags: